Projekt Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w zakresie tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast. Szukamy w nim odpowiedzi na pytanie, jak powinna wyglądać edukacja młodego pokolenia, żeby wspierać rozwijanie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast przyszłości i wykorzystania w tym procesie osiągnięć współczesnej nauki.

Ideą projektu jest wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych realizowanych zgodnie z metodyką nauczania przez dociekanie naukowe (ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE), odkrywa, w jaki sposób nauka może pomóc w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia. Nacisk jest kładziony na wykorzystanie posiadanej i nowo zdobywanej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kreatywności młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów czy wyzwań, a nie jedynie ich eksploracji.

Dużą uwagę skupiamy na podniesieniu jakości nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, poprzez:

  • opracowanie i udostępnienie zestawów nowatorskich materiałów edukacyjnych adresowanych do młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 12–16 lat;
  • organizację serii warsztatów z nauczycielami oraz edukatorami, którzy chcą włączać elementy edukacji z obszaru zrównoważonych miast do swoich zajęć;
  • bezpośrednie działania warsztatowe z młodymi mieszkańcami miast.

Mamy nadzieję, iż poprzez promowanie praktycznego podejścia do zastosowania wyników prac naukowych, w tym:

  • ukazywanie przykładów wybranych organizacji (miast, firm), które wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym technologie z obszaru ochrony środowiska i rozwiązania oparte na środowisku (ang. nature-based solutions), do poprawy jakości życia mieszkańców,
  • przybliżenie uczniom wybranych ścieżek kariery zawodowej w organizacjach działających w obszarze smart cities i wspieranie ich przyszłego zatrudnienia w organizacjach działających w tym sektorze,
  • zachęcanie uczniów do głębszego włączenia się w życie lokalnej społeczności i wykorzystania posiadanej wiedzy do wspierania rozwoju zielonych miast przyszłości już dziś

zwiększymy również motywacji młodzieży do nauki przedmiotów z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Realizacja wskazanych działań będzie prowadzona przy pełnej współpracy partnerów projektu ze szkołami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz samorządowych, a także naukowcami i ekspertami, zapewniającej wymianę doświadczeń, poglądów i pomysłów, w jaki sposób najskuteczniej wspierać edukację na rzecz zrównoważonych miast.

 

Liderem przedsięwzięcia „Urban Science" jest organizacja Wild Awake z Wielkiej Brytanii. Wśród partnerów projektu znalazły się organizacje z pięciu europejskich krajów: Ecosystem Europe Association z Bułgarii, CREDA onlus z Włoch, Bernu Vides skola z Łotwy, Hungarian Research Teachers Association z Węgier, a także Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego zakończenie jest planowane na wrzesień 2020 r.

Partner projektu w Polsce
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ProgramGLOBE
Dofinansowanie
Erasmus+
Partnerzy wspierający
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

V Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie